Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bij alle oppasperiodes van toepassing ongeacht de duur of periode.

Verzorging & uitlaten

Bij Dierenoppas Dwingeloo worden dieren aan huis verzorgd en honden vanuit huis uitgelaten. Dieren worden in principe niet bij Dierenoppas Dwingeloo opgevangen tenzij anders is afgesproken. U dient zelf een lijst te maken met de diverse taken, het voerschema van de dieren en eventuele bijzonderheden. Dierenoppas Dwingeloo zal zich hieraan houden.

Uiteraard zal Dierenoppas Dwingeloo haar uiterste best doen om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen en geen fouten te maken.

WA & inboedel – verzekeringen

U dient WA verzekerd te zijn, op deze verzekering zijn ook de huisdieren verzekerd. Tevens dient u een opstal- en inboedelverzekering te hebben, waarop onder andere schade ten gevolge van (een poging tot) inbraak en brandschade gedekt zijn.

Verplichtingen

U dient er voor te zorgen dat alle zaken waar Dierenoppas Dwingeloo mee te maken zal krijgen deugdelijk functioneren. Hierbij valt te denken aan een goed functionerend slot van de woning, een deugdelijk functionerend hekwerk, een goed omheind weiland, een goed werkend stroomapparaat welke het weiland voorziet van stroom e.d.

Tevens verklaart ondergetekende voldoende voer te hebben voor de gehele oppasperiode en al het dierenvoer afgesloten bewaard te hebben in een ruimte waar de dieren er zelf niet bij kunnen. U dient er ook voor te zorgen dat alles (o.a. ramen en deuren) goed zijn afgesloten.

Mocht bovenstaande niet het geval zijn en er ontstaat hierdoor schade (eventueel als gevolg van inbraak) dan is Dierenoppas Dwingeloo hier niet voor aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

Dierenoppas Dwingeloo is niet aansprakelijk voor schade aan uw woning, inboedel of andere eigendommen in welke vorm dan ook, ongeacht wat de oorzaak hiervan is. Ook niet als deze schade is ontstaan door nalatigheid van Dierenoppas Dwingeloo of zijn aangericht door uw eigen dieren. U begrijpt dat Dierenoppas Dwingeloo hier niet aansprakelijk voor kan worden gesteld.

Tevens is Dierenoppas Dwingeloo niet aansprakelijk voor inbraak of brand in of aan uw woning of andere eigendommen ongeacht wat hier de oorzaak van is.

Mochten uw dier(en) weglopen, gewond raken of op een andere wijze iets overkomen tijdens de oppasperiode dan is Dierenoppas Dwingeloo hier niet voor aansprakelijk ongeacht welke oorzaak dit heeft. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om schade te voorkomen en zal er nooit met opzet schade in welke vorm dan ook worden aangebracht aan uw eigendommen en/of dieren.

Periode, tijdstip & verzorging

Vooraf wordt altijd een periode van oppassen afgesproken, het aantal keer per dag en het tijdstip van verzorgen, dit gebeurt altijd in overleg binnen de mogelijkheden van Dierenoppas Dwingeloo. Hier zal enkel van afgeweken worden bij een noodgeval. Uiteraard zal uw dier dan wel zorg krijgen maar mogelijk op een ander moment.

Ook zal er nooit iemand anders uw dieren verzorgen dan de eigenaar van Dierenoppas Dwingeloo (Helen van der Klauw). Enkel in noodsituaties (bijvoorbeeld ziekte) zal er een vervanger (denk aan partner, familielid of andere bekende) komen met een duidelijke uitleg of zullen er buren benaderd worden.

Kosten & annuleren

De volledige kosten dienen vooraf aan de oppasperiode te worden betaald, dit kan contant of via een pinbetaling. U krijgt altijd vooraf een prijsopgave per mail, app of mondeling.

Indien de oppasperiode eerder eindigt dan de afgesproken datum dan kan er helaas geen geld worden teruggegeven (uitzonderingen daargelaten). Annuleren is geen probleem en is kosteloos. Het wordt op prijs gesteld dat u dit zo snel mogelijk doet.

Ziekte, overlijden & dierenarts

Mocht(en) uw dier(en) tijdens de oppasperiode ziek worden en het is mijns inziens nodig hier een dierenarts naar te laten kijken dan zal ik naar een dienstdoende dierenarts in de buurt gaan. U kunt eventueel een voorkeur opgeven. Indien mogelijk zult u hierover vooraf geïnformeerd worden. Als dit niet lukt of er is haast geboden dan zal ik mij gelijk wenden tot de dierenarts. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor uw rekening zoals de rekening van de dierenarts en een kilometervergoeding voor het aantal gereden kilometers.

Indien uw dier(en) komt/komen te overlijden dan zal er overleg met u plaatsvinden over de bestemming van het dier. U wordt hierover altijd geïnformeerd.

Onvoorziene omstandigheden

Indien er tijdens de oppasperiode u iets overkomt waardoor u niet meer of pas in een later stadium weer voor uw dier(en) kunt zorgen dan zal er familie / buren benaderd worden om de zorg over te nemen. Uiteraard kan Dierenoppas Dwingeloo in overleg uw dier(en) blijven verzorgen, hiervoor gelden dezelfde tarieven als tijdens de oppasperiode.

Foto’s

Dierenoppas Dwingeloo kan foto’s maken van uw dier(en), deze worden enkel gebruikt voor de website. Vindt u dit niet wenselijk maak dit dan kenbaar bij Dierenoppas Dwingeloo.

Sleutel & sleuteloverdracht

Dierenoppas Dwingeloo verklaart met uiterste zorg om te gaan met de verkregen sleutel(s), deze zal zorgvuldig worden bewaard en niet aan derden worden verstrekt (met uitzondering van een noodgeval waarbij deze enkel aan de partner, familie of andere bekende zal worden verstrekt. Deze persoon zal op dezelfde wijze omgaan met de sleutel(s) zoals Dierenoppas Dwingeloo). Er worden geen kopieën van gemaakt en deze zal niet worden voorzien van adresgegevens.

De sleuteloverdracht vindt plaats zoals afgesproken. Bij verlies of diefstal zal ondergetekende hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

Wijzigingen tarieven, voorwaarden & privacyverklaring

Zowel de tarieven, de privacyverklaring en de algemene voorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn deze wijzigingen, hiervoor kunt u de website www.dierenoppasdwingeloo.nl raadplegen.